Cách chèm file HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM LOGNORMDIST TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

2015-09-29 21:17

Trong Đó:

- x : Bắt buộc phải có – Là Giá trị để đánh giá hàm.
- mean : Bắt buộc phải có – Là Trung bình của ln(x).
- standard_dev : Bắt buộc phải có – Là Độ lệch chuẩn của ln(x).

Xét Ví dụ

Bạn nhập vào excel các giá trị thực tế của bạn tương ứng với các tham số của hàm trong các ô excel, và ở ví dụ này Giá trị để đánh giá hàm là 6, Trung bình của ln(x) là 4.5 và Độ lệch chuẩn của ln(x) là 1.5 :

Nhập công thức tại ô C9. Và kết quả tính của hàm nhận được là 0.035498731 :

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm LOGNORMDIST trong Excel rồi đó. Bạn cần lưu ý những điểm quan trọng với hàm này là các tham số trong hàm phải luôn ở dạng số đồng thời giá trị để đánh giá hàm và độ lệch chuẩn cũng phải là số dương thì hàm mới cho kết quả tính chính xác. Bạn có thể áp dụng hàm này trên các phiên bản Office 2013Office 2010Office 2007 và Office 2003