Contact:
1. Phạm MInh Long - Lớp 8A1 - Trường THCS Trần Quốc Toản - Hạ Long - Quảng Ninh
    SĐT: 01638695770
    Email: long_3a_23@yahoo.com.vn

2. Nguyễn Trường An - Lớp 8A1 - Trường THCS Trần Quốc Toản - Hạ Long - Quảng Ninh

    SĐT: 0936755416

    Email: an.1802.01@gmail.com

Phản hồi